Allmänna villkor och regler

SEOshop Group B.V. arbetar under namnet SEOshop, med huvudkontoret registrerat på 1016EE Amsterdam, de Keizersgracht 313. Postadress: PO Box 15603, 1001NC Amsterdam. Telefonnummer: +31(0)20 820 23 91

Paragraf 1 Tillämplighet

1.1 I dessa allmängiltiga regler och villkor betyder “SEOshop”: det privata aktiebolaget SEOshop Group BV, som bedriver verksamhet under namnet SEOshop. I dessa allmängiltiga regler och villkor betyder “service”, ”tjänster” eller “webbshop”: webbshoppen/applikationen (SEOshops e-handelssystem) som SEOshop gör tillgängliga för användning och/eller annan service och andra tjänster som SEOshop erbjuder. 1.2. Dessa regler och villkor är tillämpliga på alla erbjudanden från SEOshop och på alla avtal som ingåtts med SEOshop. 1.3. Dessa regler och villkor gäller framför alla andra regler och villkor och är tillämpliga på alla krav och villkor från den (potentiella) användaren (hädanefter:""Licensinnehavaren"").

Paragraf 2 Ingående av ett avtal

2.1 Avtalet mellan SEOshop och Licensinnehavaren ingås efter att, (1) Licensinnehavaren har överlåtit all data som SEOshop efterfrågar, (2) SEOshop har erhållit SEOshops licensavtal, fullständigt ifyllt och signerat av Licensinnehavaren, och (3) SEOshop har aktiverat webbutiken och inloggningsuppgifter. Inget avtal är ingått om SEOshop inte initierar aktivering.

Paragraf 3 Licens

3.1 SEOshop bistår med icke-exklusiv nyttjanderätt med avseende till service till Licensinnehavaren. Nyttjanderätt träder i kraft vid avtalets ingående. 3.2 Nyttjanderätt är icke överförbar. Licensinnehavaren har inte tillåtelse att sälja, hyra ut, licensiera eller att göra nyttjanderätt tillgänglig för tredje part i någon form, oavsett syfte. 3.3 Licenstagaren har endast tillåtelse att använda nyttjanderätt för den egna verksamheten och dess aktiviteter. 3.4 Omfattningen av nyttjanderätten bestäms enligt tillämplig beskrivning av den aktuella tjänsten vid tillfället då avtalet ingicks.

Paragraf 4 Varaktighet av nyttjanderätt

4.1 Avtalet ingås för en period på minst 12 månader och skall därefter förlängas i perioder om minst 12 månader. I händelse av att SEOshop eller Licensinnehavaren säger upp avtalet vid periodens utgång tas hänsyn till en uppsägningstid på minst 1 månad. 4.2 Uppsägning av avtalet skall ske skriftligen. Licensinnehavaren kan även säga upp avtalet genom att skicka ett e-mail till kundservice på [email protected] och begära att få en bekräftelse på att uppsägningen mottagits. 4.3 I fall då Licensinnehavaren inte begär uppsägning av en domän, har SEOshop rätt att avlägsna eller återlämna domänen till den behöriga tillståndsgivande organisationen efter hävning eller uppsägning av avtalet. SEOshop understryker att i detta avseende och i ett sådant fall kan Licensinnehavaren eventuellt ha en skyldighet att betala kompensation till den tillståndsgivande organisationen. 4.4 Licensinnehavaren skall avstå från varje direkt eller indirekt användning av de licenserade tjänsterna efter uppsägning av licensavtalet och är skyldig att ta bort all information som förvärvats från SEOshop inom två arbetsdagar efter datum för hävning eller uppsägning på samtliga (dator)enheter som tillhör Licensinnehavaren.

Paragraf 5 Överensstämmelse

5.1 Uttalanden gjorda av SEOshop rörande prestanda, funktioner, färger, egenskaper och liknande är endast ungefärliga och sker utan förpliktelse. 5.2 Bilder, beskrivningar, marknadsföringsmaterial och erbjudanden är inte bindande för SEOshop. 5.3 Om webbutiken är (delvis) avsedd att användas utanför Nederländerna eller är avsedd att riktas till en publik som befinner sig utanför Nederländerna, måste Licensinnehavaren försäkra sig om att webbutiken, dess innehåll och användning av webbutiken uppfyller alla relevanta regler i det berörda landet. Risk och ansvar för att användningen av webbutiken sker enligt överensstämmelse med myndigheters bestämmelser ligger hos Licensinnehavaren. 5.4 Licensinnehavaren garanterar att data och information som lämnas till SEOshop av Licensinnehavaren eller för Licensinnehavarens räkning är korrekt, fullständig och pålitlig. SEOshop är endast skyldig att (ytterligare) fullfölja avtalet om Licensinnehavaren har lämnat alla uppgifter och all information som SEOshop önskar och uppfyllt alla sina åtaganden gentemot till SEOshop.

Paragraf 6 Immaterialrätt

6.1 Alla immateriella äganderätter i relation till webbutiken eller andra tjänster i relation till allt som SEOshop utvecklar, producerar eller tillhandahåller, vilket inkluderar mjukvara, texter, design och bilder, tillfaller SEOshop. 6.2 Licensinnehavaren har inte tillåtelse att ta bort eller ändra några meddelanden på varumärken, varumärkesnamn, upphovsrätt eller andra rättigheter för immateriell eller designskyddad egendom. 6.3 Licensinnehavaren har inte tillåtelse att kopiera, plagiera, sprida eller att på något annat sätt mångfaldiga, översätta, bearbeta, imitera, modifiera eller rekonstruera tjänsten eller någon del av den.

Paragraf 7 Licensavgifter och priser

7.1 Licensavgifter och andra priser eller kostnader som SEOshop har specificerat eller som fastställts i samförstånd med SEOshop exkluderar moms, samt övriga skatter och avgifter. 7.2 Licensavgiften utgörs av en standardavgift och kan även inkludera en procentandel av webbutikens omsättning per kalendermånad, vilket specificeras i SEOshops licensavtal. 7.3 Procentsatsen beräknas på nettoomsättningen, vilken utgörs av Licensinnehavarens fakturapriser, exklusive omsättningsskatt och speditionsavgifter. Licensavgiften betalas per period om en kalendermånad. 7.4 Gällande betalning av licensavgiften och andra avgifter, kan Licensinnehavaren inte förlita sig på någon form av förlikning. Licensinnehavaren har inte rätt att skjuta upp betalningen av licensavgiften eller andra avgifter genom att hänvisa till förmodade brister i tjänstens kvalitet. 7.5 Om SEOshop blockerar en tjänst på grund av tillämpliga regler och villkor har SEOshop rätt att lägga till villkoret att kostnader för att häva blockeringen debiteras Licensinnehavaren. Detta i enlighet med lämpliga arrangemang som gjorts av SEOshop avseende detta ändamål vid tidpunkten för upphävandet av blockeringen. 7.6 SEOshop har rätten att när som helst stänga av köpfunktionen för en webbutik om betalning ännu inte erhållits 21 dagar efter fakturadatum.

Paragraf 8 SEOshop-tjänster

8.1 Till förmån för säker nättrafik och för att säkerställa nätintegritet, samverkan mellan tjänster och datasäkerhet, genomför SEOshop regelbundet underhåll på sina system. För detta ändamål kan tjänster tillfälligt avbrytas eller begränsas, vilket sker med hänsyn till Licensinnehavarens intressen, om sakliga skäl motiverar detta. SEOshop skall, i den mån som detta är möjligt, utföra underhållsarbeten under tider då det är mindre internettrafik. Om längre perioder av tillfälliga avbrott, störningar eller begränsningar av tjänster är nödvändiga, skall SEOshop informera Licensinnehavaren i förväg om arten, omfattningen och varaktigheten av problemet i den mån detta är möjligt under de givna förhållandena och förutsatt att en sådan underrättelse inte orsakar ytterligare förseningar för ett avlägsnande av redan inträffande störningar. 8.2 Valet av teknisk infrastruktur beslutas exklusivt av SEOshop, som när som helst kan ersätta äldre infrastruktur, stamnät, tjänster från tredjepart/leverantörer, likväl som maskinvara/hårdvara och programvara/mjukvara. Användningen av en viss infrastruktur, stamnät, externa tjänster eller viss hård- eller mjukvara gäller endast som en del av avtalet om detta uttryckligen nämns i beskrivningen av tjänsterna. 8.3 SEOshop har alltid rätt att förändra sina tjänster, under förutsättning att detta meddelas i rimlig tid. Har Licensinnehavaren inte överklagat förändringen inom den tidsfrist som fastställts av SEOshop, kommer ändringen att träda i kraft. 8.4 I den utsträckning fasta IP-adresser finns tillgängliga, har SEOshop rätt att ändra IP-adressen som tilldelats Licensinnehavaren, om detta är nödvändigt av tekniska eller andra skäl. 8.5 I den utsträckning det är nödvändigt och rimligt ska Licensinnehavaren samarbeta vid förändringar, till exempel genom att skriva in inloggningsuppgifter igen eller genom att uppdatera sitt system. 8.6 Vad gäller e-posttrafik, så har SEOshop rätt att begränsa omfattningen av inkommande och utgående meddelanden, i den utsträckning detta på rimliga grunder önskas av Licensinnehavaren. SEOshop har rätt att radera alla e-postmeddelanden på de konton som gjorts tillgängliga, när a) Licensinnehavaren har hämtat dessa, b) de har vidarebefordrats enligt Licensinnehavarens instruktioner, och c) en lagringstid på 60 dagar har förflutit. Ovan nämnda bestämmelser för e-postmeddelanden gäller inte för dedikerade eller virtuella servrar, där Licensinnehavaren har en egen e-postserver. 8.7 SEOshop har rätt att blockera eller avvisa ett e-postmeddelande riktat till Licensinnehavaren om det finns skäl att tro att detta innehåller skadlig programvara (virus, Internetmaskar, trojaner etc), om avsändarens information är oriktig eller krypterad, eller om det rör sig om oönskat eller krypterat kommersiellt innehåll (spam).

Paragraf 9 Domänregistrering.

9.1 När det gäller registrering av domänen sker avtalet direkt mellan Licensinnehavaren och den beviljande organisationen eller registratorn. SEOshop beställer registreringen av domäner inom ramen för ett avtal om tillhandahållande av tjänster till förmån för Licensinnehavaren, såvida SEOshop inte själv verkar som registrator för den berörda toppdomänen (TLD). 9.2 Olika organisationer registrerar och förvaltar toppdomäner. Olika villkor och bestämmelser gäller följaktligen för varje TLD. Licensinnehavaren förbinder sig att följa de regler och villkor som är satta av de berörda organisationerna. 9.3 De uppgifter som krävs för registrering av toppdomäner vidarebefordras i en automatisk process till berörda beviljande organisationer. Licensinnehavaren kan endast förmoda ett faktiskt beviljande av toppdomänen när tjänsten finns tillgänglig under den önskade domänen. Ingen garanti för beviljande kan ges för önskade eller beställda domäner. 9.4 Om den data som angivits förefaller vara inkorrekt gentemot de regler och villkor som gäller vid registrering av en viss domän och SEOshop är oförmögen att kontraktera Licensinnehavaren via de angivna uppgifterna, har SEOshop rätt att radera domänen.

Paragraf 10 Licensinnehavarens skyldigheter

10.1 Licensinnehavaren är förpliktigad att uppge all information som SEOshop efterfrågar. Uppgifterna skall vara fullständiga och korrekta och SEOshop skall omgående informeras om eventuella ändringar. 10.2 Vid byte från en annan plattform är det Licensinnehavarens ansvar att ordna omdirigering från den gamla webbadressen till SEOshop, så att rankningen i sökmotorerna bibehålls. 10.3 Licensinnehavaren ska ge SEOshop ett korrekt kontonummer, som är identiskt med det kontonummer som Licensinnehavaren får inbetalningar till från betalväxlarna. 10.4 Licensinnehavaren måste göra egna backuper på all information som skickas till SEOshops servrar, och som inte redan finns lagrad hos SEOshop. Vid förlust av data, ska Licensinnehavaren återigen skicka de berörda filerna till SEOshops server, utan kostnad. 10.5 Licensinnehavaren ska, efter bästa förmåga, samarbeta vid registrering, överlåtelse och annullering av domäner, registerändringar i databaser hos beviljande myndigheter, samt byte av leverantörer och registratorer.

Paragraf 11 Förhållningsregler

11.1 Licensinnehavaren har inte rätt att använda tjänsten, systemet och/eller diskutrymmet för processer och/eller handlingar som strider mot gällande lagar och förordningar, Advertising Code Commissions riktlinjer (Reclame Code Commissie), avtalet eller dessa allmänna regler och villkor. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, följande processer och handlingar:

  • Spamming/Skräppost: att sända stora kvantiteter oönskad e-post med samma innehåll och/eller delge stora mängder oönskade gruppmeddelanden med samma budskap via nyhetsgrupper eller webbplatser på Internet. Detta inkluderar även skräppost som skickas via andra leverantörer, men med hänvisning till SEOshops tjänster, sidor eller e-postadress.
  • Bryta mot upphovsrätten genom att använda eller kränka upphovsskyddat material, eller på annat sätt göra överträdelse av tredje parts immaterialrätt eller upphovsrätt.
  • Offentliggöra eller sprida barnpornografi;
  • Sexuella trakasserier eller andra typer av personkränkningar
  • Hacking: att ta sig in på andra datorer eller datorsystem via Internet, utan att ha erhållit rättigheter för detta.

11.2 Om Licensinnehavaren bryter mot någon av dessa förhållningsregler har SEOshop rätt att avbryta tjänsten, blockera de berörda webbsidorna, blockera in- och utgående e-post och/eller helt eller delvis neka Licensinnehavaren tillgång till tjänsten. 11.3 Om det finns skäliga misstankar om att tredje parts rättigheter har kränkts genom användning av tjänsten, innehållet i en webbpresentation eller annan information på en av SEOshops servrar eller användning av domänen som sådan, kan SEOshop neka Licensinnehavaren tillgång till tjänsten eller blockera den/de berörda webbsidan/webbsidorna eller servern/servrarna så länge som kränkningen eller konflikten mellan Licensinnehavaren och den externa parten pågår. Samma sak gäller om det kan betraktas som sannolikt, baserat på objektiva bevis, att juridiska föreskrifter brutits. 11.4 Om den förmodade kränkningen kan kopplas till en viss domän, kan SEOshop även vidta åtgärder för att göra denna domän otillgänglig. I de fall där trakasserier och kränkningar fastställts, baserat på objektiva bevis, kan SEOshop säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Article 12 Undantag och force majeure

12.1 Tillgängligheten hos SEOshops servrar och datakanaler till anslutningspunkten mot Internet (stamnätet) uppgår till, i genomsnitt, minst 99,5 % per kalenderår. Begränsningar eller hinder för tillhandahållandet av tjänsten kan dock uppkomma till följd av händelser som ligger utom SEOshops kontroll. Om SEOshop, som ett resultat av dessa begränsningar, förhinder eller andra former av force majeure inte har möjlighet att kunna fullfölja kontraktet, har SEOshop rätt att tills vidare upphäva sina plikter. Licensinnehavaren har i sådana fall ingen rätt till skadestånd eller kostnadsersättning. 12.2 Begränsningar, förhinder eller force majeure inkluderar följande: Tekniska problem på Internet som SEOshop inte kan påverka, begränsningar som beror på hård- eller mjukvaran som Licensinnehavaren använder eller dennes tekniska infrastruktur, störningar i elnätet, strejker, eldsvådor, olyckor, personalsjukdomar, av SEOshop oförutsedda problem och andra omständigheter som inte kan påverkas av SEOshops egen vilja.

Paragraf 13 Garanti och klagomål

13.1 SEOshop garanterar tillförlitligheten i tjänsten som SEOshop levererar i enlighet med vad Licensinnehavaren rimligen kan förvänta sig utifrån överenskommelsen. I det fall fel eller defekter uppstår i tjänsten, som ett resultat av programmerings- och/eller designfel, skall SEOshop utföra reparation eller få dessa defekter åtgärdade alternativt tillämpa ett rimligt prisavdrag, vilket i så fall sker efter SEOshops egen bedömning och baseras helt och fullt på SEOshops omdöme. 13.2 Säkerhetsbrister i den data som Licensinnehavaren lagrar i SEOshops system, brister som beror på Licensinnehavarens eller andra Internetanvändares handlingar, brister som beror på ändrade modemnummer, inloggningsprocedurer, ändrade kontonummer och/eller e-postadresser eller andra förändringar, faller utanför garantin och faller inom Licensinnehavarens egen risk och räkning. 13.3 Licensinnehavaren måste noggrant granska de levererade tjänsterna direkt efter aktivering och ansvarar själv för att informera SEOshop om eventuella brister innan tidsfristen för klagomål upphör och/eller garantin förfaller. 13.4 Klagomål upphäver inte Licensinnehavarens betalningsplikt.

Paragraf 14 Betalning

14.1 Licensavgiften faktureras i förskott för kommande period. 14.2 Fakturor skall betalas inom 14 dagar efter faktureringsdatum. Betalningar från Licensinnehavaren kan ske antingen via debitering från konto- eller kreditkort eller via autogiro. Tillståndet att debitera konto- eller kreditkortet eller autogiro gäller för alla belopp i enlighet med avtalet. 14.3 För varje misslyckat försök att debitera konto- eller kreditkortet och för varje misslyckat försök att debitera pengar via autogiro är Licensinnehavaren skyldig att betala administrationskostnader på €20 till SEOshop. 14.4 SEOshop har alltid rätt att kräva fullständig betalning eller delbetalning i förskott och/eller att kräva säkerhet för betalningen på annat sätt. 14.5 SEOshop placerar en förberedd elektronisk faktura i sektionen Kund Login (Klient-Login) inför varje betalningstillfälle. Vidarebefordring av fakturor via e-post sker kostnadsfritt. 14.6 När kostnader för att registrera domäner eller andra tjänster som tillhandahålls av tredje part förändras har SEOshop som en följd av detta rätt att justera priser för Licensinnehavaren. 14.7 Om betalning inte erhålls i tid är Licensinnehavaren skyldig att, utan tidigare förvarning, betala en dröjsmålsavgift på 1,5% av fakturans summa per månad, räknat från förfallodagen till och med betalningsdagen. 14.8 Alla indrivningskostnader betalas av Licensinnehavaren. Rättsliga indrivningskostnader uppgår till minst 15% av summan som ska betalas, med en minimumsumma på €200. 14.9 Licensinnehavaren gör avkall på varje rätt till förlikning. 14.10 Om betalning av licensavgiften inte sker i tid och/eller är ofullständig har SEOshop rätt att neka Licensinnehavaren användning av tjänsten, att blockera Internetsidor som används för tjänsten och att vägra tillgång till tjänsten.

Paragraf 15 Råd

15.1 Alla råd, meddelanden och underrättelser som SEOshop erbjuder är helt fria från förpliktelser och ges endast som icke-bindande information. Därmed tillhandahåller inte SEOshop några garantier. 15.2 SEOshop tar inte ansvar för någon direkt eller indirekt skada, oavsett form och oavsett om skadan uppkom som ett resultat av information och/eller råd från SEOshop. Licensinnehavare ersätter SEOshop för alla anspråk från tredje part, om det inte rör sig om ett fall av uppsåt eller grov vårdslöshet från SEOshops sida.

Paragraf 16 Ansvar

16.1 Utöver vad som avtalas i paragraf 13 har Licensinnehavaren inte rätt att göra några anspråk mot SEOshop oavsett om det är ett resultat av defekter i eller i relation till de tjänster som SEOshop har levererat. 16.2 SEOshop är aldrig ansvarig för skada som orsakats till följd av störningar eller blockering av (tillgång till) tjänsten eller till Internet, immateriell skada, följdskador, förlust till följd av stagnation, utebliven vinst och all annan följdskada eller indirekt skada av något slag, såvida det inte rör sig om grov vårdslöshet eller uppsåtlig handling från SEOshops sida. 16.3 Angivna villkor har upprättats och utgör grova riktlinjer som inte nödvändigtvis behöver ses som fullständigt strikta gränser. SEOshop bär inget ansvar om angivna villkor överskrids. 16.4 I samtliga fall där SEOshop är skyldig att betala kompensation, skall denna aldrig överstiga den licensavgift som Licensinnehavaren har betalat under de senaste 12 månaderna. Om skadan täcks av SEOshops företagsförsäkring/ansvarsförsäkring skall ersättningen dessutom aldrig överstiga det belopp som ersattes av försäkringsgivaren i det aktuella fallet. 16.5 Varje fordring gentemot SEOshop förfaller 12 månader efter att anspråket gjordes, såvida SEOshop inte godkänner detta. 16.6 Licenstagaren ersätter SEOshop för alla anspråk från tredje part som uppkommer i relation till SEOshops fullföljande av avtalet.

Paragraf 17 Sekretess

17.1 SEOshop respekterar Licensinnehavarens integritet. SEOshop skall behandla Licensinnehavarens personuppgifter i enlighet med den tillämpliga lagstiftningen rörande personlig integritet och med den sekretesspolicy som kan ses på SEOshops hemsida. Licensinnehavaren samtycker till denna behandling av sina personuppgifter.

Paragraf 18 Avslutande bestämmelser

18.1 Alla tvister mellan SEOshop och Licensinnehavaren skall avgöras av den behöriga domstolen i distriktet Amsterdam, Nederländerna. Vid avvikelse från detta är SEOshop berättigad att vända sig till den lokala domstolen på den plats där Licensinnehavaren har sin bostad/bedriver sin verksamhet. 18.2 Alla avtal som SEOshop ingår regleras uteslutande av nederländsk lagstiftning. SEOshop, 2013